ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website https://haiquynh.com chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đã đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong trang Web cũng như Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào trang web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch liên hệ, mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.


TERMS OF SERVICE

1. Introduction

Welcome to our website https://haiquynh.com.

When you access our website, it means you agree to these terms. The website reserves the right to change, edit, add or remove any part of the Website and these Terms of Sale, at any time. Changes take effect as soon as they are posted on the website without prior notice. And when you continue to use the website, after the changes to these Terms are posted, it means you accept with such changes.

Please check back often for updates of our changes.

2. Instructions for using the website

When accessing our website, you must ensure you are 18 years of age, or accessed under the supervision of a parent or legal guardian. Customers ensure that they have full civil acts to perform related transactions, purchase and sale of goods according to the current provisions of Vietnamese law.